Logo CT
Logo CT
 

Plantos - Kids

Taflen Clwb Calon Form
Taflen i archebu lle ar ein rhaglen plant
Booking form for our children's programme
Taflen Clwb Calon Form.pdf
Adobe Acrobat document [683.0 KB]

Rhaglen newydd sbon ar gyfer plant 3 - 11 oed.  Dewch i brofi rhywbeth newydd!

 

A brand new programme for children aged 3 - 11 years.  Come and try something new!

 

 

Pwy?
Who?

Bechgyn a merched rhwng 3 - 11 oed  Nid oes angen profiad blaenorol nag offer arbennig.

Boys and girls aged 3 - 11 years.  No previous experience is needed or specialist equipment

Pryd?
When?

Cynhelir rhaglen 4 wythnos ar ddiwedd tymor yr haf Os yw’r rhaglen yn llwyddiant, fe fydd sesiynau yn parhau yn nhymor yr hydref.

A four-week programme will run at the end of the summer term.  If the programme is succesful, sessions will continue in the autumn term.

W1

25/6/18 – 29/6/18

25/6/18 – 29/6/18

W2

2/7/18 – 6/7/18

2/7/18 – 6/7/18

W3

9/7/18 – 13/7/18

9/7/18 – 13/7/18

W4

16/7/18 – 20/7/18

16/7/18 – 20/7/18

Pris
Price

£16 am 4 sesiwn – yn taladwy o flaen llaw
£1 am sesiwn Chwarae Rhydd (0 - 5 oed)

£16 for 4 sessions – payable upfront
£1 per session for Free Play (aged 0 - 5)

Dyddiad Cau

Closing Date

Mae’n rhaid derbyn ceisiadau gyda’r ffi llawn erbyn Dydd Llun 25 o Fehefin er mwyn sicrhau lle. 

Gellir talu gyda charden neu arian parod yn y Ganolfan.

Mae llefydd yn brin felly cyntaf i’r felin gaiff falu.

The application form and full payment must be received by Monday 25 June to confirm your place.

You can pay with card or cash in the Centre.

Places are limited so it will awarded on a first-come-first-served basis.

Angen
Needed

Dewch â dŵr ac efallai ffrwyth.
Gwisgwch ddillad cyfforddus a ‘trainers’

Bring water and maybe some fruit.
Wear comfortable clothes and trainers

Pam?
Why?

Dyma gyfle gwych i roi cynnig ar bob math o weithgareddau Rydym yn gobeithio cynnig rhagor o weithgareddau ym mis Medi.

This is a great opportunity for children to try out lots of different activities.  We’re hoping to offer all sorts of other activities in September.

Beth?
What?

Dysgu Reidio Beic mae ein sesiynau yn defnyddio beiciau balans er mwyn dysgu’r plantos i lithro a llywio beic.

Dringo - cynehlir sesiynau dringo o dan reolaeth hyfforddwyr profiadol tu-hwnt, Llandysul Paddlers.

Sgiliau Pêl-droed - cyflwyniad i sgiliau sylfaenol pêl-droed gyda phwyslais ar hwyl a mwynhad Gyda’r thema Cwpan y Byd' mis yma!

Tennis - digon o chwerthin, bownsio a tharo peli yn ystod y sesiynau yma.

‘Chwarae i Ddysgu ac ‘Aml Sgiliau - rhaglenni a chynlluniwyd gan Chwaraeon Cymru er mwyn datblygu sgiliau sylfaenol plant bach. Fe fydd plant sy’n profi pob math o weithgareddau corfforol yn dangos mwy o hunan-hyder, hunan barch a datblygiad iaith.  Beth am ymarfer gartref gyda’r teulu hefyd?

Chwarae Rhydd - cyfle i fabanad a phlantos bach chwarae gyda theganau, ‘soft-play’, beiciau bach ac ati (rhaid i’r rieni/gwarchodwr goruchwylio trwy’r amser).

Learn to Ride – we use balance bikes in our sessions so that children can learn how to glide and steer a bike.

Climbing - sessions are under the expert supervision of experienced coaches from Llandysul Paddlers.

Football Skills - an introduction to the foundation football skills with an emphasis on fun and enjoyment.  With a ‘World Cup’ theme this month!

Tennis - plenty of laughter, bouncing and hitting of balls during these sessions.

'Play to Learn' and 'Multi Skills' - programmes designed by Sport Wales to develop the basic skills of young children. Children who experience a range of physical activities will show increased self-confidence, self esteem and language development.  Why not practice at home with the family too?

Free Play - a chance for babies and toddlers play with toys, soft-play, toddle bikes and more (parent/guardian must supervise at all times)

Arall?
Other?

Cawsom dros 75 ateb i’n holiadur felly nid yw’n bosib cynnwys pob gweithgaredd eto ond mae cynlluniau ar y gweill i ddarparu sesiynau gymnasteg, sgiliau syrcas, rygbi a llawer mwy nes ymlaen - gwyliwch y fan hon!

We received over 75 responses to our expression of interest survey so it’s not possible to include all of the activities yet.  However, there are plans in place to provide gymnastics, circus skills, rugby and much more in the future - so watch this space!

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre